بسم الله الرحمن الرحيم

افسانۀ کوروش نزد استعمارگران و شاه پرستان

دستگاه تبلیغاتی استعمار اگر به مثابۀ مصدر کذب و عداوت نگریسته شود همیشه مضر نیست؛ و طبعا دستگاه تبلیغاتی بی بی سی (اعم از فارسی و عربی و انگلیسی و......) یکی از این دستگاههای کذب و عداوت است که جهت دشمن شناسی لایق پیگیری و دنبال کردن است. و خاصتا در رابطه با موضوعاتی که ماهیت خودشان را بیان میکنند اهمیت بیشتری پیدا میکند، زیرا بنابر قاعده هر چیزی را از طریق خودش باید شناخت. و در رابطه با کوروش افسانه ای (یا افسانه آمیز) و چرایی عَلَم کردنش نیز یک منبع مستقل به زحمت آنچه را که بی بی سیِ فارسی دربارۀ کوروش نزد غاصبان صهیونی منتشر کرده میتوانست آن را به انجـام برساند؛ کاری که نه برای افشای کوروش و همدستی عُمال شاهنشاهی با استعمار صهیونی، بلکه برای ترویج کوروش پرستی و تبدیل آن به هُبَل ایران ارائه شده است. البته بدیهی است که عَلَم کردن کـوروش و دیگر پادشاهان و امپراتوران خونخوار و جهانخوار و ترویج باستان گرایی و اسطوره سازی و نژادپرستی و..... تماما رنگ اسلام ستیزی دارد و همۀ آنها برای مقابله با اسلام و اسلامیت تبلیغ و ترویج می شود. و لکن آنچه جالبتر مینماید اینست که در این راستا مهم نیست که چه چیزی جانشین دین تــوحید می شود؛ بلکه نزد استعمارگران و اســلام ستیزان مهمترین مسئله حذف و نابودی اسلام و اسلامیت به هر قیمت و رفتن به زیر سلطۀ غربی می باشد، و اینکه این جانشین نژادپرستی یا خرافه پرستی یا افسانه سازی یا بت پرستی یا رفتن بسوی ادیان باستانی است اهمیتی ندارد، همچنین اگر فحشاء باشد، همجنس بازی باشد، سگ پرستی یا گاو پرستی باشد و...... اینها اهمیتی ندارد و همه اش حقوق بشر و آزادی فردی تلقی می شود؛ الا اینکه تا امری فاسدتر باشد بهتر بحساب می آید. اصل برای آنها اینست که اسلامی و مسلمانی نباشد (و نظام استبدادی هم برای سرکوب مسلمین و حفظ فساد و غارت و دروغ گویی ضرورتی اساسی است)، بقیه همه چیز قابل قبول و مستحق تحمل و بردباری است؛ و همین است که همۀ طرحهای استعماری - استبدادی حاوی جداسازی اسلام و مسلمین از سیاست و حکومت و رهبری می باشد.

طبعا برای اهل فکر و نظر معلوم است که مثلا چرا در ایران کوروش را (که حداکثرش یک امپراتور بوده) تبلیغ و علم می کنند: اولا بخاطر اینکه مردم ایران را از اسلامیت بسوی جاهلیت باستانی سوق دهند؛ و آنگاه و بعد از بریدن از اسلام آنها را زیر یوغ غربی قرار دهند (جریان غربی سازی)، ثانیا بزرگترین هنر کوروش آزادسازی یهودیان ذکر میشود، افسانه ای که نشان میدهد که امپراتور ایران خادم یهود بوده است، و اعتبارش را از همینجا کسب میکند، ثالثا مصدر این دجالگری و افسانه بازی و باستان سرایی استعمار غربی است؛ و بالاخره آنها مبنایی برای مقابله با اسلام و مسلمین می تراشند (و بهائیگری و مجوسی گری هم از همین قماش است)، تا بتوانند زیر نام آن متحد و هماهنگ شوند؛ و گرنه (به فرض صحت) در طول تاریخ بشر هزاران فرماندۀ جنگی وجود داشته که در مقابله با دشمنانش جوان مردی از خود نشان داده است، و صلاح الدین ایوبی یکی از این جوانمردان تاریخ حروب سرنوشت ساز است. بگذریم از اینکه بنابر همین روایتها کار مهم کـوروش آزاد کردن یهودیان از بابل بوده (کاری که با پیروزی در آن جنگ خود بخود حاصل شده؛ زیرا یهودیها گویا اسیر بابلیان بوده اند)، و گرنه در مقابله با دشمنانش (و مثلا در کنار دجله و هنگام غلبه بر مردم آکد) بسیار جنایتکار بوده و حتی بعد از اسیر نمودنشان آنها را در آتش انداخته است. آری؛ استعمارگران و غاصبان صهیونی (و همۀ اَعدای اسلام و مسلمین) مبناهای متعددی را برای نفوذ و کار مشترک می جویند (و لو کاذب و افسانه ای)، و در هر جامعه ای شخص و مذهب و طریقه ای را ترویج میکنند: در ایران ادوار پادشاهی و مجوسیت و بهائیت، در مصر فرعونیت و قبطی گری، در پاکستان احمد قادیانی و قادیانیگری (که خود را پیامبر زمان و انگلیس را ناجی بشر معرفی می کرد و......)، و حتی در عربستان دنبال تمدن ماقبل اسلام! میگردند و از حقوق پایمال شدۀ ابوجهل و ابوسفیان و ابولهب صحبت می کنند؛ و دورۀ بت پرستی را بخشی از تمدن فراموش شدۀ عرب! می شناسانند. و لکن آنچه مردم ایران و همۀ اقوام و جوامع اسلامی محتاج آن هستند آزادی بیان و روشن شدن حقایق است، و دروغگویی و افسانه سازی توان مقابله با حقایق و منطق علمی و توحیدی را ندارد. و جوامع اسلامی و اقوام مسلمانِ ایران با آزادی از سلطۀ استبداد و استعمار میتوانند بر اساس واقعیات تاریخی و در سایۀ آیات قرآن متحد و امت واحده باشند.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲۰ ذوالحجه ۱۴۳۳ - ۱۵ آبان ۱۳۹۱

 


 

 

خیابان کوروش در شهرهای اسرائیل:

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/11/121102_l44_israei_cyrus.shtml

جایگاه کوروش در زندگی و فرهنگ مردم اسرائیل:

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2012/11/121101_l93_kourosh_israel.shtml