تحریم نفتی و بحران ارزی زمینه ساز قیام جدید مردمی - ای مردم مظلوم و استبداد زدۀ ایران، به غرب و دُوَل ناتویی تکیه و اعتماد نکنید و به آنها مجالِ بازی یا ویرانگری ندهید، خودتان دست بکار شوید و نظام فاسد ولایت مطلقه را درهم پیچید. آری؛ این بار مشکل همگانی و سراسری است و منشاء قیام ضد استبدادی بازار و توده های مردم هستند. به امید اینکه قیام جدید مردم ایران استبداد برانداز باشد و سرآغاز بهار ایران گردد. پیش بسوی آزادی و مردمسالار و کثرت گرایی - سماء