بسم الله الرحمن الرحيم

انتقال مسئولیت به افغانها!! و خروج نیروهای خارجی؟؟!!

انتقال مسئولیت به افغانها و خروجِ نیروهای خارجی؛ این عنوانی است که یک شبکۀ خبری! یعنی بی بی سی انگلیسی رویش یک صفحۀ خاص! باز کرده است؛ صفحه ای که حق بود چنین عنوانی داشته باشد: تداوم سرکوبِ مردم افغانستان بوسیلۀ جیشِ مزدوران و ساختۀ دست استعمارگران. و طبعا هدف از اعلام این دجالگری استعماری - استبدادی اینست که هم بخشهایی از اشغالگران ناتویی (که بسیار هزینه دار و پر تلفات شده اند) از افغانستان خارج شوند! و هم اشغالگری و جنایات یک دهه ای آنها به شکست منتهی نشود! و داستان فرار شوروی در رابطه با آنها نیز تکرار نگردد. و اینهم ماهیت شبکۀ خبری انگلیسی! که بجای بحث روی جنایات و اشغالگری ده سالۀ ناتویی! و از جمله داستان قافله های موت شمال! اینچنین بشریت را گمراه می سازد و عُمال قلم بدست خـود را جهت این گمراه سازی بکار می گیرد. لکن باید دانست که امروزه مردم دنیا چندان کر و کور هم نیستند و گمراه سازی بی بی سی و کل دستگاه خبری استعمار حتی قیمت یک تانک آنها را ندارد؛ و علی الخصوص مردم افغانستان سیمای استعمارگران و صدای حمارگونۀ آنها را در میدان های واقعی و در بمبارانهای قتل عام کننده و مُستمر آنها (که هر یک از آنها یک جنایت جنگی است) بخوبی مشاهده می کنند؛ کما اینکه این مردم شجاع و سُنت مدار آشکارا نشان داده اند که چقدر از تبلیغات دجالی - استعماری متأثر می شوند؛ و همین است که دُوَل ناتویی نمی توانند دستگاه تبلیغاتی و دروغ پراکنی را جانشین زور و سرکوبگری خود نمایند. اما از همۀ اینها مهمتر ذکر جنگاوریها و جانفشانیهای مردم افغانستان بر علیه اشغالگران غربی و ناتویی است؛ بحدی که واقعا کسی تصور نمی کرد که مردم مظلوم افغانستان بتوانند یک تنه و به تنهایی کل سازمان جنگی و جیوش ناتویی را همراه با همۀ مزدوران محلی و منطقه ای به زانو درآورند و آنها را به فکر فرار بیندازند. و در حالی که امروزه کمتر شخص و سازمان و جریانی (خاصتا در ایران!) جــرئت اعتراض به صریح ترین جنایات ضد بشــریِ استعمارگران ناتویی را دارد؛ بجاست که بعنوان موحدین آزادیخواه مقاومت بی نظیر و ماندگار مردم افغانستان بر علیه اشغالگران ناتویی و مزدورانشان را تبریک و تهنیت بگوییم. و ان شاء الله این مقاومت جانانه و تاریخی تا اِخراج آخرین جنودِ استعمار ناتویی ادامه خواهد داشت. به این امید که شاهد شکست استعمارگران غربی همانند استعمارگران روسی در خاک افغانستان باشیم؛ شکستی که حقیقتا میتواند بشریت را به مرحلۀ نوینی رهنمون سازد و حتی ممکن است پایان دورۀ اشغالگری و استعمارگری تلقی شود.

سازمان موحدین آزادیخواه ایران

۲۳ شعبان ۱۴۳۲ - ۲ مرداد ۱۳۹۰

 


عنوان صفحۀ ویژۀ بی بی سی: http://www.bbc.co.uk/persian/indepth/cluster_afghan_security.shtml