بسم الله الرحمن الرحيم

استبداد که هیچ؛ گرفتار جادوگران شده ایم!

نظام ولایت مطلقه من البدایه روی دروغ و حیله گری و در یک تضاد عقیدتی - سیاسیِ درونی شکل گرفت؛ چرا که اساس تشیع صفوی - اثناعشری انتصاب الهی و حضور امام معصوم در رأس حکومت؛ و عدم مشروعیت حکومت و رهبری در غیاب امام معصوم! است. و از این جهت، نظام شاهی و شیعی دارای اشتراک موضع هستند، و در نفی انتخاب مردمی و مادام العمری رهبری و وِراثی بودن آن یکسان می باشند، الا اینکه نظام شاهی بیشتر متکی به اشرافیت و سلطۀ خاندانی، و نظام شیعی بیشتر بر خرافۀ انتصاب الهی اتکاء دارد (هر چند تا امام دوازدهم در امر وراثت نیز مشترک هستند). و به نظر موحدین آزادیخواه، آقای مصباح یزدی را میتوان بهترین و صریحترین نظریه پرداز نظام شیعی و نظام ولایت فقیهی معرفی کرد. ولکن علیرغم این واقعیت؛ نظام ولایت مطلقه بر خلاف مبانی تاریخی تشیع اینچنین تشکیل شده است: از یک طرف نظام ولایت مطلقه از پایۀ تشیع و شیعه گری و انتصاب الهی عدول کرده و تن به جمهوری و نظام انتخابی داده است. اما از طرف دیگر (جهت استفاده از تشیع و شیعه گری) خود را به امام زمان وصل کرده و ولی مطلقۀ فقیه را به عنوان نائب مهدی تحمیل نموده است (شبیه امروزه؛ که احمدی نژادِ مُنتصبِ خامنه ای هم مهدویگری می کند؛ و هم کوروش بازی در می آورد). و این در حالیست که به عقیدۀ شیعه دورۀ نیابت مهدی از همان قرون اولیه پایان یافته و دورۀ غیبت کبری به وقوع پیوسته است. اما وقتی که اصل زور و قلدری گردید اوضاع بهم می خورد و همۀ اصول و فروع معنای خود را از دست می دهند؛ و تنها زور و غلبۀ قهر آمیز معنادار می شود. و امروزه، در راستای تعمیق و گسترش زور و حیله گری، کار ایران از استبداد و سلطه گری عبور کرده! و به جادوگری و دجالگری و خرافه بازی رسیده است؛ و حتی چنین روشی بالفعل برنامۀ دولت گردیده! و نظام حاکم بصورت تعجب برانگیزی از مُقدمات ظهور مهدی و مناصب حکومت ایشان صحبت میکنند؟؟!! و اما امری از همه مضحک تر اینکه (بگذریم از همۀ خرافات و دجالگری ها) اصلا معلوم نیست که چرا نمایندۀ مهدی مورد ادعا در ایران مُستبدی ظالم و ضد مردمی در نظر گرفته شده! و فرماندۀ جنگی اش دروغگویی مشهور! و عنصری است که بنابر آرای تزویری و همچنین به زور قدرت استبدادی بر مردم ایران مسلط شده است؛ و حتی از همۀ کذابان و مستبدینِ قدیم و جدید گوی سبقت ربوده است؟! و در این رابطه بجاست که مراجع شیعه مخاطب قرار گیرند و از آنها ســؤال شود که: آیا در خرافات واردۀ صفــوی؛ هنگــام ظهــور مهدی! نماینده و فرماندۀ جنگی اش! قبل از ظهــور بر مــردم حــاکم و مسلط می شوند؛ یا بعد از ظهور سر در می آورند؟! چونکه با این وضع نظام مَهدَوی! حتی قبل از ظهور! استبدادی است؛ و این آقا نیازی به رضایت و مشورتِ کسی ندارد؛ و حاکم و رهبرانش از میان زورگــویان و جعــالان و کـــذابان نصب می شوند؟! آخر چرا باید مراجع شیعه در این رابطه سکــوت نمایند؟! و لکن ممکن است گفته شود که نخیر! مسئله بدتر از این حرفهــاست؛ و سلطۀ استبدادی مجالی برای موضع گیری کسی باقی نگذاشته است. بله؛ واقعا خوب گیر کرده ایم؛ و فیلم ظهور نزدیک است مُبَیّن این مُصیبت عظمی است؛ مصیبتی که نشان میدهد که استبدادیان چگونه با عقول مردم بازی می کنند؛ و در آن بر اثبات نظریۀ خود مبنی بر نفهمی مردم و انکار نظام انتخابی می پردازند؟! حال سؤال اینست که آیا واقعا مردم ایران اینقدر نفهم و نادان هستند که بتوان چنین فیلمهای سخیفی را در میان آنها انتشار داد؟! یا اینکه زور استبدادی و ظلم افسارگسیخته مردم ایران را مسلوب الاراده و بلاموضع نموده است؟! همچنین آیا قرار است که ایران برای همیشه گرفتار صفویت و یا غربزدگی باقی بماند؟! یا نخیر بدتر نیز خواهد شد و صفویت و غربگرایی در ایران یکی میشوند؟! کما اینکه احمدی نژاد و رحیم مشایی امروزه علنا چنین میکنند؛ بطوری که هم مَهدَوی بوده و زمینه ساز ظهور مهدی هستند؛ و هم نژادپرستی میکنند و از باستان گرایان شاهنشاهی جلو می افتند؟! و در آخر و جهت فهم بیشتر ولایت جادوگران همه را به مطالعۀ این مطلب دعوت می کنیم.

ســازمان مــوحدین آزادیخــواه ایــران

۲۷ ربیع الثانی ۱۴۳۲ - ۱۲ فروردین ۱۳۹۰