بَدا به حال ملتی که چنین مزدورانِ جاهل و بی شخصیت و عقده ای نماینده و قانونگذارش هستند؟! واقعا شرم است و امری بی سابقه است؛ و شاید در تمام دنیا یک پدیدۀ استثنایی باشد که نمایندگان قانونگذاری یک مملکت! و نمایندگان منتخب مردم! از پاسداران قاتل و بسیجیان مزدور استبداد هم بی آبروتر ظاهر شوند و در صحن مجلس قانونگذاری خواستار اعدام کسانی شوند که: اولا تا چندی پیش جزو رؤسای نظام سیاسی خودشان بوده اند (و حال منتقد و اصلاحگر شده اند)؛ و ثانیا کار و فعالیت آنها در محدودۀ همان نظام واقع شده است (بصورت قانونی و مسالمت آمیز!). و جالب اینکه بعد از این همه عداوت و سفاک منشی؛ روز جمعه هم بر علیه آنها تظاهرات نفرت! به راه انداختند؟! ای خدایا!!! چگونه این صفویتِ پر کینه و خبیث ایران را گرفتار و سیه روز و مصیبت بار نموده است؟! ببینید و بشنوید؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!! آیا چنین رفتاری بی سابقه و عجیب نیست؟! آیا تا حال دیده اید و یا شنیده اید که نمایندگان مجلس قانونگذاری و منتخب مردم اینچنین رفتار کرده باشند؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!