بسم الله الرحمن الرحیم

شانزدهمین سالگرد تأسیس سازمان موحدین آزادیخواه ایران را تبریک و بحثهای تاسیس را تقدیم میداریم

شانزده سال پیش در چنین روزی (۵ تیر ماه ۱۳۷۰ - ۱۴ ذو الحجۀ ۱۴۱۱) سازمان موحدین آزادیخواه ایران در اوج استبداد و سلطۀ نظام ولایت مطلقه و در داخل کشور تأسیس گردید. و همین سلطۀ استبدادی باعث گردید که این شانزده سال از مبارزۀ توحیدی و آزادیخواهانه، یا به صورت مخفیانه در داخل کشور طی شود، و یا در هجرت و آوارگی این مبارزه استمرار یابد، و از روزنۀ شبکۀ جهانی استبداد زده (اینترنت مهار شده) وبا استفاده از مهار شکن! (فیلتر شکن) چیزهایی به مردم اعلام شود. بدیهی است که اگر سازمان موحدین آزادیخواه ایران در این شانزده سال از مبارزه، امکان فعالیت فکری و سیاسی علنی و زمینۀ سازماندهی در میان مردم را پیدا میکرد، اکنون مراحل بسیاری از مبارزات توحیدی و آزادیخواهانه طی شده بود، اما افسوس که سلطۀ ضد بشری و استبدادی نظام ولایت مطلقه، بعنوان مانع اساسی رشد وترقی، مانع طی شدن این مراحل بوده است، تا جایی که حتی امکان اعلام موجودیت درمیان مردم هم وجود نداشته است. و تا روزی که آزادیهای فکری و سیاسی و آزادی احزاب و تشکلات بوجود نیاید، واقعیت هیچ چیزی به مردم و به بشر زیر سلطه نخواهد رسید و زندگی انسانها بر اساس دروغ و خرافات و ظلم و تبعیض ادامه خواهد یافت، و وضع و حال مردم ایران در سایۀ نظام ولایت مطلقه مصداق این حقیقت است. در هر صورت با تبریک شانزدهمین سالگرد تاسیس سازمان موحدین آزادیخواه ایران و با تقدیم بحثهای تاسیس سماء (برای اولین بار) در آرزوی روزی هستیم که بتوانیم بصورت علنی این مبارزۀ توحیدی و آزادیخواهانه را در میان مردم به پیش ببریم و در میان مردم به فعالیت بپردازیم، کاری که تنها با کنار زدن نظام ولایت مطلقه متحقق میشود. اینست که بعد از شانزده سال مبارزه در خفا و آوارگی، با همۀ وجودمان فریاد بر میداریم: ای خدای بزرگ و ای مردم مظلوم، شاهد باشید که به راه توحید و آزادی و تلاش در راه رسیدن به آزادی و استقـلال وفادار خواهیم ماند، و عهد می بندیم که این راه پیروز و نجاتبخش را تا تحقق اهداف اعلام شده استمرار بخشیم و هرگز تسلیم استبداد و استعمار نخواهیم شد.

 

بحثهای تاسیس ســازمان موحدین آزادیخــواه ایران (از رهبر سماء): 

بحثهـــــای تــــــأسیس (۱۴ ذوالحجة ۱۴۱۱ - ۵ تیر ۱۳۷۰):

تـــــاریخچۀ تـــــــاسیس - قســمت الــف

تـــــاریخچــۀ تـــــــاسیس - قسـمت بــاء

بحـــــــث تــــوحیـــــــد - قسمـــت الـــف

بحـــــــث تــــــوحیـــــد - قسمــــت بـــاء

بـحــــــــــث آزادی - قسمــــــت الــــــف

بـحــــــــــث آزادی - قسمـــــــت بــــــاء

 

الله اکبــــر، الله اکبـــر، ســـــــلام بر مــــــوحدین

مــــرگ بر استبــــــداد، بر قـــــــــرار بـــاد آزادی

 

برکنـــــار بــــاد نظـــــــــام ولایـــــت مطلقـــــــه،

شعله ور باد قیـام آزادیخواهانه و ضـد استبــدادی

 

راه نجــات و رهـــایی از استبـــــداد و استعمــــار،

در توحید و اسلامیت و در آزادی و استقــلال است

 

سازمـــــان موحـــــدین آزادیخـــــــواه ایـــــــــران

۱۱ جمـــــادی الثـــانی ۱۴۲۸ ۵ تیــــــر ۱۳۸۶